Aan Khmer App Privacy Policy

គោលការណ៍នៃសិទ្ធិឯកជន

កម្មវិធីអានខ្មែរត្រូវបានបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការអប់រំពិភពលោកដើម្បីផ្តល់ជូនដល់សាធារណៈ ជនប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ។ នៅក្នុងគោលការណ៍នេះមានបំណងជូនដំណឹងដល់អ្នក​ប្រើ​កម្មវិធីនេះ
​អំពី​​​ការប្រើកម្មវិធី ការប្រមូលព័ត៌មាន ​និងការប្រើ និងអនុញ្ញាតឱ្យប្រើ​​ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។

ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសប្រើកម្មវិធីនេះ បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវយល់ព្រមជាមួយនឹងការប្រមូល និងការ​
ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ួាល់ខ្លួនដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍នេះ។ យើងនឹងមិនប្រមូល មិនប្រើ ឬចែករំ លែក ព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយអ្នកណាម្នាក់ឡើយ លើកលែងតែមានចំណុចខ្លះ ដែលមានការរៀបរាប់​​​​​
ក្នុង​គោលការណ៍សិទ្ធិឯកជននេះ។

ការប្រើព័ត៌មាន និងការយល់ព្រម
នៅពេលចាប់ផ្តើមដំណើរការទាញយកកម្មវិធី ពេលនោះនឹងមានការស្នើសុំឱ្យ​អ្នកប្រើអនុញ្ញាតឱ្យ កម្មវិធីអានខ្មែរ (Aan Khmer) ផ្តល់សិទ្ធិរក្សា​ក្នុងផ្ទុកឯកសារសំឡេង(mp3) ដែលជាប្រភេទឯកសា​មេរៀន
​ក្នុងកម្មវិធីនេះ។

ការប្រមូលព័ត៌មាន និងការប្រើប្រាស់
សម្រាប់បទពិសោធន៏ល្អជាងនេះ នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះ យើងអាច​​តម្រូវឱ្យអ្នក
ផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន​នេះអាច នឹងត្រូវ
​បានចូលប្រើប្រាស់ ឬប្រមូលដើម្បីតែក្នុងគោលបំណងកែលំអកម្មវិធីអានខ្មែរប៉ុណ្ណោះ។ ព័ត៌មាន​នេះ
​ត្រូវបានរក្សាទុកដោយស្ថាប័នយើងដោយផ្ទាល់ ហើយត្រូវបានប្រើតែ​ក្នុងលក្ខខណ្ឌ​ណាដែលបាន ចែងនៅក្នុងគោលការណ៍នេះប៉ុណ្ណោះ។កម្មវិធីនេះក៏ត្រូវបានប្រើសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីដែលអាចប្រមូលព័ត៌មានដែលបានប្រើ​ដើម្បីកំណត់​អត្តសញ្ញាណអ្នក។

ដើម្បីចូលទៅអានគោលការណ៍នៃសិទ្ធឯកជន​នៃអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីដែលបានប្រើ​ដោយ
កម្មវិធី។សូមចុចតំណខាងក្រោមនេះ

ទិន្នន័យកត់ត្រា
យើងចង់ឱ្យអ្នកដឹងថា នៅពេលដែលអ្នកប្រើកម្មវិធីនេះ ក្នុងករណីមានកំហុសនៅក្នុងការប្រមូល
ព័ត៌មាន (តាមរយៈផលិតផល​របស់ភាគីទីបី) នៅលើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក ដែលហៅ​ថាទិន្នន័យ
កំណត់ហេតុ។ ទិន្នន័យកំណត់ហេតុនេះអាចរាប់បញ្ចូលព័ត៌មានដូចជាអាសយដ្ឋាន IP នៃឧបករណ៍
របស់អ្នក ឈ្មោះឧបករណ៍ ជំនាន់នៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធី ពេលវេលានិង
កាលបរិច្ឆេទនៅពេលបានប្រើប្រាស់កម្មវិធី និងស្ថិតិផ្សេងទៀតរបស់អ្នក។

ខូឃីស៍(Cookies)
​ខូឃីស៍គឺជាឯកសារដែលមានចំនួនទិន្នន័យតិចតួចដែលត្រូវបានគេប្រើជាទូទៅជាអត្តសញ្ញាណ
បែបអនាមិក។ ទាំងនេះត្រូវបានកើតឡើងតាមរយៈកម្មវិធីរុករក(Browser) របស់អ្នកពីគេហទំព័រដែលអ្នក
ចូលទៅកាន់ ហើយត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងរបស់ឧបករណ៍របស់អ្នក។ កម្មវិធីនេះមិនប្រើ “ខូឃីស៍” ទាំងនេះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកម្មវិធីអាចប្រើកូដភាគីទីបី និងបណ្ណាល័យដែលប្រើ “ខូឃីស៍” ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននិងកែលំអសេវាកម្មរបស់ពួកគេ។អ្នកមានជម្រើសដើម្បីទទួលយកឬបដិសេធ
ខូឃីស៍ទាំងនេះហើយដឹងនៅពេលខូឃីស៍មួយត្រូវបានផ្ញើទៅឧបករណ៍របស់អ្នក។ប្រសិនបើអ្នកជ្រើស
រើសបដិសេធនឹងសំណើរនៃខូឃីស៍នេះ អ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើមុខងារណាមួយនៃសេវាកម្មនេះទេ។

អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម
យើងអាចជួលក្រុមហ៊ុនភាគីទីបី និងបុគ្គលណាម្នាក់ដោយសារមូលហេតុដូចខាងក្រោមនេះ៖

  • ដើម្បីសម្របសម្រួលដំណើរការនៃកម្មវិធីនេះ
  • ធ្វើកិច្ចការនេះជំនួសយើង
  • ដើម្បីអនុវត្តន៍ការងារពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីនេះ ឬ
  • ដើម្បីជួយយើងក្នុងការវិភាគពីរបៀបដែលកម្មវិធីត្រូវបានប្រើ។

យើងចង់ប្រាប់អ្នកប្រើ ថាភាគីទីបីទាំងនេះអាចចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយនឹង​​
ហេតុផលការអនុវត្តភារកិច្ចដែលបានផ្តល់ឱ្យពួកគេជំនួសយើង។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ ដោយពួក​គេ
មានកាតព្វកិច្ចមិនបង្ហាញ ឬប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតឡើយ។

សន្តិសុខ
​យើងផ្តល់តម្លៃការជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកក្នុងការផ្តល់ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដូច្នេះយើងកំពុង
ព្យាយាមប្រើមធ្យោបាយការពារការជ្រៀតជ្រែកការផ្សយពាណិជ្ជកម្ម។ ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាគ្មានវិធីសាស្រ្ត
នៃការបញ្ជូនតាមអ៊ីនធឺណិត ឬវិធីរក្សាទុកព័ត៌មាននៅលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកមានសុវត្ថភាព ១០០% និងអាចទុកចិត្តបាន ហើយ​ យើងមិនអាចធានានូវសុវត្ថិភាពពេញលេញបានទេ។

តំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត
កម្មវិធីនេះអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកចុចលើតំណ​ភាគីទីបីអ្នក
នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់គេហទំព័រនោះ។ ចំណាំថាគេហទំព័រខាងក្រៅទាំង​នេះមិនត្រូវបានដំណើរ​
ការដោយយើងទេ។ ដូច្នេះយើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលការណ៍នៃសិទ្ធិឯកជន
នៃគេហទំព័រទាំងនេះ។យើងគ្មានការគ្រប់គ្រង និងទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារគោលការណ៍សិទ្ធិឯក​
ជន ឬការអនុវត្តនៃគេហទំព័រ ឬកម្មវិធីរបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍នេះ
យើងអាចធ្វើកែតម្រូវគោលការណ៍សិទ្ធិឯកជនភាពរបស់យើងពីមួយពេលមួយទៅពេលមួយ។ ដូច្នេះអ្នកត្រូវបានណែនាំឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវទំព័រនេះជាទៀងទាត់សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ។ យើងនឹងជូន
ដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដែលគោលការណ៍សិទ្ធឯកជនថ្មីបានបង្ហោះនៅលើ​ទំព័រនេះ។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះមានប្រសិទ្ធិភាពភ្លាមៗបន្ទាប់ពីត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រនេះរួច។

ទាក់ទងមកពួកយើង
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬសំណូមពរណាមួយអំពីគោលការណ៍សិទ្ធិឯកជនរបស់​​យើងសូម​
កុំស្ទាក់ ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកពួកយើង តាមរយៈការចូលទៅកាន់តំណរនេះ https://cambodia.worlded.org/contact-us/
Back to top

Privacy Policy – Aan Khmer App

World Education, Inc. built the Aan Khmer app as a free app. This Service is provided by World Education Inc., at no cost for public.

This page is used to inform​ users of this Service about our policies regarding the access, collection, use, and disclosure of personal information. If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. We will not collect, use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

Information Access and Consent
At the beginning of the app download process, the Service requests that the user allow the Aan Khmer app to access to Photos, Media and Files on the user’s device. This request is made via a standard device setting message and is shown because the Service needs to request permission to store audio (mp3) files of the app. In order to enable the audio features of the Service, the Aan Khmer app must store media files (mp3) on and access those media files from the user’s device, however the user’s information is not collected or stored.

Information Collection and Use
For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information. The personal information that is accessed and/or collected is used to provide and enhance the Aan Khmer app. The information that we request is will be retained by us and used as described in this privacy policy. The app does use third party services that may collect information used to identify you.
Link to privacy policy of third party service providers used by the app.

Log Data
We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies
Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory.
This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers
We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our Service;
  • To provide the Service on our behalf;
  • To perform Service-related services; or
  • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties may have access to your Personal Information in order to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security
We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites
This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Changes to This Privacy Policy
We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page. This policy was last updated on August 9, 2018.

Contact Us
If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

Back to top