ធនធាន​អំណាន​ថ្នាក់​ដំបូង​ (Early Grade Literacy Resources)

ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​អ្នក​អប់រំ​ថ្នាក់​ដំបូង​ប្រើប្រាស់​ចូល​យក​ធនធាន​បង្រៀន​ និង​រៀន​មក​ប្រើប្រាស់​។​ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ជា​ទៀងទាត់​។​ សូម​ចូល​ទៅ​តាម​តំណ​ភ្ជាប់​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​យក​ធនធាន​ទាំង​នោះ​៖​ (This page is designed to help early grade educators access literacy teaching and learning resources. It is updated on a regular basis. Please follow the links below.)

សូមស្វាគមន៍ការមកដល់គេហទំព័រគ្រូកម្ពុជា Additional Open Education Resources are also available at: http://www.krou.moeys.gov.kh

ធនធាន​អំណាន​សំរាប់​បង្រៀន​ភាសា​ខ្មែរ​ (Reading Resources for Learning Khmer) 

វីដេអូ​​បង្ហាញ​អំពី​របៀប​សម្រប​សម្រួល​សកម្មភាព​អំណាន​ថ្នាក់​ដំបូង​ក្នុង​ថ្នាក់​រៀន​ (How to videos on facilitating classroom literacy activities on YouTube)

លក្ខណៈ​សំខាន់ៗ​នៃ​សៀវភៅ​រឿង​ខ្មែរ​ (Features of Khmer Storybooks)

ប័ណ្ណ​ណែនាំ​អំពី​របៀប​ដឹកនាំ​ How-To-Cards (PDF versions in Khmer):

ស្តង់ដាអំណាន​ និង​ក្រដាសតេស្តដំណាក់កាលសម្រាប់សិស្សតាមថ្នាក់ (National Reading Standards (also known as ‘Reading Benchmarks’) Interval Assessment Sheets per grade level:

ដើម្បីយល់ដឹងពីរបៀបប្រើប្រាស់តេស្តដំណាក់កាលទាំងនោះ សូមមើលវីដេអូណែនាំ To learn more about how to use and administer the Reading Benchmarks, please watch the instructional video.